Uitnodiging ALV 2023

Geplaatst op

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert nodigt haar leden uit voor de ledenvergadering op:

Woensdag 7 juni 2023 in Dorpshuis Agricola te Baflo.

Aanvang 20.00 uur

 

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 juni 2022
 5. Jaarverslag 2022
 6. Financieel jaarverslag 2022
 7. Verslag kascommissie
 8. Vaststellen begroting 2023
 9. Kascommissie vaststellen 2023
 10. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar 2023: Rob de Kort en Yvonne van Ginkel

Aftredend en herkiesbaar 2023 : Remco Terol

We zoeken nieuwe bestuursleden

 1. Actuele zaken
 2. Rondvraag
 3. Sluiting.