Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op

Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Baflo&Rasquert

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Baflo Rasquert nodigt haar leden uit voor de ledenvergadering op woensdag 22 mei 2019 in Dorpshuis Agricola te Baflo.

Aanvang 19.30 uur

AGENDA:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 mei 2018
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financieel jaarverslag
 7. Verslag kascommissie (Gerard ten Brink en Steven Boekschoten)
 8. Vaststellen begroting 2020
 9. Kascommissie vaststellen 2020
 10. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar:  Hessel Elzes, Tjaaktje Bos

Aftredend  en niet herkiesbaar: : Ido Pranger en Frits Weegenaar

Het bestuur stelt voor om mw. Yvonne van Ginkel in het bestuur te benoemen.

(eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering

aanmelden)

 1. Actuele zaken
 2. Rondvraag
 3. Sluiting.

 

Na afloop van de vergadering wordt er een quiz georganiseerd, die voor iedereen  geschikt is en waar leuke prijzen mee te winnen zijn.