Algemene Ledenvergadering 16 mei ’18

Geplaatst op

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag
16 mei 2018 in het Dorpshuis Agricola.
Aanvang 20.00 uur

AGENDA
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 17 mei 2017
5. Jaarverslag 2017
6. Financieel jaarverslag
7. Verslag kascommissie
8. Vaststellen begroting 2019
9. Kiezen kascommissie 2019
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Ido Pranger, Mineke Siemons
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij
het bestuur.
11. Actuele zaken
12. Rondvraag
13. Sluiting

  • Het bestuur.